Lista abstraktów

Poniżej lista referentów i tytułów wystąpień wraz z abstraktami. Zapraszamy do lektury! ;)
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia; same abstrakty są jednak po polsku.
Z listy usunięte zostały abstrakty referatów przewidzianych, ale z różnych powodów niewygłoszonych.

Adaszyńska Barbara (UAM) - Akcent wyrazowy w języku arabskim

Błażejewska Magdalena (UAM) - Rozumienie konwencjonalnego języka znaków na podstawie badań nad jednoznacznością współczesnych piktogramów

Borowiak Adela (UAM) - Afazja - rodzaje, rozpoznawanie i leczenie

Ciesielczyk Natalia (UAM) - Kultura Krety w przekładzie na język polski - obcość w tłumaczeniach powieści Pantelisa Prevelakisa

Dolatowski Marek (UAM) - Co kryją w sobie nazwy zwierząt? Etymologiczna analiza porównawcza

Filipkowska Agnieszka (UŚ) - Lekcyje ślonskij godki, czyli poznanie mowy śląskiej

Ginter Joanna (UG) - 'Konfera kontra manifa'. O dwóch słowach w tzw. dyskursie społecznym

Glugla Emilia (UKW) - Językowe środki poznania rzeczywistości w opowiadaniu Erica Emmanuela Schmitta 'Oskar' i 'Pani Róża'

Goldstein Joanna (UAM) - Wpływ języka na rzeczywistość społeczną, na przykładzie współczesnego hebrajskiego

Goszczyńska Aleksandra, Jędrasik Paulina (UAM) - 'Такой уж был человек' - czyli jakim jest 'człowiek' według opowiadań Aleksandra i Siergieja Abramowów

Góral Bogumiła (UAM) - Społeczna rola znaków językowych w przestrzeni miejskiej

Gumowska Anna (UG) - Socjolekt polskiego fandomu potterowego

Jabłońska Monika (UAM) - Językowy obraz świata w niemieckich i polskich somatyzmach z komponentem Hand/ręka

Jach Alicja (UAM) - Gramatyka Paniniego i jej wpływ na współczesne językoznawstwo

Jerzakowska Beata (UAM) - Afazja w stwardnieniu rozsianym. Opis przypadku

Kapuścińska Anna (UKW) - Rewolucja goni rewolucję. Wpływ hiperbolizacji na obraz świata kreowany przez media

Kieloch Anna (UAM) - Tabu w przekładzie

Kiesz Alicja (UAM) - Frazeologizmy z etnonimicznym komponentem. Niemiecko-polskie studium leksykograficzne

Kiyko Darya (UMCS) - Intercultural Approach to the Translation of Meteorological Terminology of the English Language into Russian and Turkish

Kokotkiewicz Martyna (UAM) - Odpowiedniki fińskiego temporalnego ekwiwalentu zdania w tłumaczeniach polskich

Kołba Magda Jadwiga (UW) - 'Mieć serce' - językowy obraz serca w wybranych przykładach z języka suahili

Kołupajło Kornelia (UAM) - Ist der Dativ dem Genitiv sein Tod?

Koper Magdalenaa (UAM) - Komponenty unikalne w niemieckiej i polskiej frazeologii - możliwości klasyfikacji

Koziarski Mirosław (UAM) - Myślisz, że to to to?… czyli słowo-wytrych w funkcji operatora wartościującego

Krawczak Marcin (UAM) - Rola modalności wokalno-słuchowych i wizualno-dotykowych w komunikacji rytualnej

Krysiak Adrian (UAM) - Zaczątek zachowań językowych w perspektywie koewolucji genowo-kulturowej. Na marginesie koncepcji języka jako elementu poszerzonego fenotypu

Krystkowiak Anna (UAM) - Strona bierna w języku tajskim, wietnamskim, angielskim - analiza kontrastywna

Kur Elżbieta (UAM) - Korpusy w badaniach frazeologizmów. Analiza wybranych idiomów animalistycznych języka niemieckiego

Łucarz Anna (UKW) - 'Fabryka chmur', 'Celina' - o językowym obrazie miasta z Celulozą w tle i jego mieszkańcach oraz o stereotypach na ich temat, występujących w tekstach prasy lokalnej słów kilka

Maj Magdalena (UAM) - Wiele języków, jeden dyskurs: o komunikowaniu się w zglobalizowanych organizacjach

Mańko Jacek (UAM) - Zarys kognitywnego ujęcia wulgaryzmów

Mazurek Marta (UAM) - Analiza wybranych dialektów chińskich (Putonghua, Jin, Wu, dialekt pekiński) w oparciu o filmy reżyserów Szóstej Generacji

Mąka Joanna (UAM) - Zależności pomiędzy Zaburzeniami Procesów Przetwarzania Słuchowego a Specyficznymi Zaburzeniami Rozwoju Językowego. Próbki testów dla polskiego języka w ocenie CAPD i SLI

Moroń Ewelina (UWr) - Język edukacji w dyskursie o głuchocie - struktury ideologiczne

Myczko Barbara (UAM) - Kooperatives und kreatives Schreiben in Wikis

Obrączka Milena (UJ) - The I, the she and the speaker - who talks in Virginia Woolf's 'Mrs Dalloway'?

Olszewska Marta (UKW) - Kurwa mać - wulgaryzmy w przestrzeni społecznej w dyskursie medialnym

Paciorek Aleksandra (UAM, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) - Podręczniki a kompetencja interkulturowa

Pankiewicz Anna (UŁ) - Narracyjne gry fabularne w nauczaniu języków obcych

Pawlikowska Aleksandra (UWr) - Badania leksykalno-semantyczne na materiale słownikowym. Analiza krytyczna na przykładzie leksyki konfesyjnej wybranych wyznań

Piosik Michał (UAM) - "Sie ist mental sehr stark die russin" - zu Formen der Herausstellung im gesprochenen Deutsch. Eine korpusbasierte Analyse der Tennisfachsprache

Polak Ewelina (UAM) - Zur Rolle interkultureller Aspekte bei der Übersetzung - der Übersetzer als Vermittler zwischen den Kulturen

Prus Agnieszka (UAM) - Stereotypy narodowe i metafory jako środki językowe służące perswazji. Analiza polskich i niemieckich stron internetowych

Ratajczak Małgorzata (UAM) - Frazeologia jak okiem sięgnąć. Językowy obraz świata we frazeologii na przykładzie wyrażeń z leskemem 'oko'/'Auge'/'szem' w języku polskim, niemieckim i węgierskim

Sobczak Michał (UKW) - Аббревиация - новое в русском яэыке XX века

Sobol Helena (UW) - Paleografia poematu angielskiego z wczesnego średniowiecza

Spychała Joanna Maria (UAM) - Programmleitfaden als Textsorte

Szafrańska Joanna (UWM) - War of worlds in media communication - how differences in construal of reality lead to a dialog in advertising discourse

Szewc Piotr (UR) - Tekst - metatekst - hipertekst pod lupą lingwisty. Próba terminologicznego usystematyzowania na gruncie polskich i niemieckich badań tekstologicznych

Ślatała Agnieszka (UAM) - Synonimia absolutna w języku rumuńskim

Tor Aleksandra (UJ, UW) - Język jako (nie)istotny element tożsamości. Zachowania językowe imigrantów afrykańskich w Polsce

Trojan Katarzyna (UAM) - Das hört sich gut an! Zur Arbeit mit Hörbüchern im universitären DaF-Unterricht

Turzyńska Marta (UG) - 'Um die Ecke gedacht' - Wortspiele mit Redewendungen in der modernen deutschen Presse

Tyszka Sylwia (UAM) - Kwestia języka ojczystego w glottodydaktyce na łamach czasopisma 'Języki Obce w Szkole' w latach 2000-2010

Urbanowicz Anna (UAM) - Einfluss der Muttersprache auf den Fremdsprachenerwerb am Beispiel vom Deutscherwerb in Italien

Waliszewska Joanna (UAM) - Gwara miejska Poznania i Lublina w użyciu - o nieporozumieniach w planie leksykalnym

Wandas Paulina (UAM) - Mowy andaluzyjskie - dziedzictwo lingwistyczne południa Hiszpanii

Woźniak Joanna (UAM) - Internacjonalizmy paremiologiczne a językowy obraz świata

Woźniak Miłosz (UAM) - Zur Metakommunikation in Fachtexten am Beispiel populärwissenschaftlicher Texte

Wójtowicz Radosław (UAM) - The choice of case for the Finnish predicative: an overview of the Finnish predicative past passive participles' case variation

Wylot Martyna (UŁ) - Problemy tłumaczeniowe w zakresie języka prawa na przykładzie Niemieckiego Kodeksu Handlowego i jego polskiego tłumaczenia

Zielony Katarzyna (UAM) - Kiezdeutsch, ein Produkt des Kulturtransfers. Wie eine Sprache die Identität zum Ausdruck bringt und zum Schwebebalken zwischen Ausländern und Deutschländern wird

Zięba Anna (UAM) - Pożegnania i wspomnienia. Wpływ kultury narodowej na zawartość nekrologów

Zwierzchowska Marta (UAM) - Teilnehmer an einer Gerichtsverhandlung als Sender von Sprechakten - ihre Intentionen in Hinsicht auf die Konversationsmaximen

Zwierzchowski Bartosz (UKW) - Linguistische Analyse der SMS-Kommunikation am Beispiel der Studentengruppe aus der Universität Koblenz-Landau