Wytyczne

Poniżej znajdują się wytyczne dotyczące artykułów pokonferencyjnych. Dostępne są też pliki: w formacie DOC oraz w formacie PDF (w pliku PDF jest błędna informacja o siedmiu stronach - artykuł może mieć ich maksymalnie sześć).


1. Termin oddania artykułu
Artykuł należy dosłać najpóźniej do dnia 30 września 2011r. na adres e-mailowy adrian_krysiak@wp.pl w formacie RTF lub DOC.

2. Język
Artykuł można przygotować w językach: polskim, angielskim lub niemieckim.

3. Objętość tekstu
Tekst może liczyć maksymalnie 6 stron wydruku A4, w tym maks. 1 strona bibliografii zawierającej maks. 15 pozycji.

4. Format
Strona A4 z marginesami 2,5 cm (górny, dolny, prawy, lewy).

5. Format czcionki
Czcionka szeryfowa Times New Roman, rozmiar 12pt. Wydzielone przykłady użycia i cytaty dłuższe niż trzy wiersze - rozmiar 11pt. Tekst w tabeli - czcionka bezszeryfowa (Arial), 10pt.

6. Akapit
Odstęp pojedynczy. Po akapicie dodatkowy znak końca akapitu. Nie należy wyróżniać akapitu wcięciem (bez „tabulatora”, bez wcięcia pierwszego wiersza).

7. Śródtytuły
Śródtytuły wyróżniamy czcionką wytłuszczoną (pogrubioną) dodając jeden znak końca akapitu przed i po tytule. Numerowanie wprowadzane jest ręcznie.

8. Wyróżnienia
Do wyróżnień - np. pojęcia, język analizowany, przykłady - używany jest krój pochylony (kursywa). Generalnie nie stosuje się wytłuszczenia (pogrubienia) i podkreślenia.

9. Przykłady użycia
Przykłady użycia i przykłady analizowane wyróżniamy kursywą. Jeśli są to zdania lub dłuższe wypowiedzi, wydzielane są jako nowy akapit, czcionka 11pt., krój normalny (bez kursywy!), wcięcie od lewej 1,25cm. Jeśli konieczne jest numerowanie przykładów, należy je wprowadzić ręcznie (nie automatycznie!).

10. Tabele
Tabele umieszczamy tylko wtedy, jeśli jest to konieczne. W tabelach stosuje się czcionkę bezszeryfową (Arial) wielkości 10pt.

11. Grafiki, zdjęcia
Czarno-białe grafiki i zdjęcia należy dołączyć jako pliki graficzne odpowiedniej jakości. Proszę dołączyć zgodę autorów zdjęcia na jego publikację.

12. Przypisy
Przypisy dolne należy stosować, kiedy jest to konieczne, np. wskazanie na inne ujęcie zagadnienia, tłumaczenie przykładów/cytatów, własne spostrzeżenia autora, dygresje.

13. Cytowanie w tekście
Cytaty nie dłuższe niż trzy wiersze umieszczane są tekście ciągłym, w cudzysłowie zwykłym (bez kursywy, wytłuszczenia, podkreślenia!). Po cytacie w nawiasie podawane jest nazwisko autora, po spacji rok, dwukropek, po spacji strona, np.

Przyjmujemy, że „elementarne jednostki semantyczne” (Wierzbicka 2006: 25) …

Cytaty dłuższe niż trzy wiersze podawane są jako nowy akapit, z wcięciem z lewej strony 1,25cm, czcionką 11pt. i bez cudzysłowu. Jeśli autor odwołuje się do dwóch lub więcej stron stosowany jest skrót f (= i następna strona) lub ff (= i następne strony), np.

Wierzbicka (2006: 293ff) omawia zjawisko ...


14. Bibliografia
W spisie bibliograficznym podaje się pełne nazwisko i imię/imiona wszystkich autorów. Lista winna obejmować maksymalnie 15 pozycji. Każda pozycja podawana jest z wysunięciem 1,25cm.

a. Monografia
Nazwisko, imię (rok): Tytuł. Miejscowość: Wydawnictwo.
b. Artykuł w czasopiśmie
Nazwisko, imię (rok): "Tytuł artykułu". Tytuł czasopisma Numer, strona-strona.
c. Artykuł w tomie zbiorowym
Nazwisko, imię (rok): "Tytuł artykułu". [w:] Nazwisko, imię: Tytuł tomu zbiorowego. Miejscowość: Wydawnictwo, strona-strona.
d. Artykuł w wersji elektronicznej
Nazwisko, imię (rok): "Tytuł artykułu". Tytuł czasopisma Numer. URL: http://www.adresartykułu [data dostępu]


15. Artykuły niespełniające ww. wymogów formalnych nie będą przyjmowane do recenzji; zostaną one odesłane autorom celem wprowadzenia poprawek.

16. Do przesyłanego artykułu należy dołączyć pierwszą recenzję przygotowaną przez opiekuna naukowego.